haraldmartinussen 2017-11-20 13:43:15

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Glomfjord Idrettslags representant for politiattester er:

Linn Mikalsen | 975 70 277 | e-post linn.mikalsen@live.no

Hvem skal vi ha attest fra.

 1. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere.
 2. De som ofte kjører andre sine barn.

 

Hva skal idrettslaget gjøre?

 • Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

 • Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.

 

 • Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.

 

 • Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.

 

 • Den styreoppnevnte skal  informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest.

 

 • Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.

 

 • Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.

 

 • Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

 

 • Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

 

 • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.

 

Rutiner for søknad og fremvisning av politiattest:

 1. Alle søknader skal sendes elektronisk.
  For beskrivelse av hvordan søknaden skal fylles ut kan du trykke her på
  Guide til utfylling av politiattest.
  For å komme direkte til søknadsskjemaet kan du trykke her: 
  Åpne søknadsskjema for politiattest.
  Du må logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides for å bekrefte din identitet.
 2. VIKTIG: Når du fyller ut søknaden må du legge ved «Bekreftelse på formål med politiattest». Dette er et dokument klubben fyller ut for å bekrefte formålet med søknaden. Dette dokumentet får du av GIL.
 3. Du mottar svar på søknaden i posten eller elektronisk(sendes til deg personlig og ikke til GIL)
 4. Fremvis politiattesten til GIL's represenant (Linn Mikalsen)